Dětská paliativní péče

Více informací
6 / 12 / 2017

Šance pro nevyléčitelně nemocné děti

Dětskou paliativní péčí se rozumí aktivní komplexní péče o dítě s život limitujícím či život ohrožujícím onemocněním. Je to péče týmová, jejíž nedílnou součástí je nejen složka zdravotní, ale i sociální, psychologická, etická či…...

2 / 10 / 2017

Odborný seminář na téma Současný stav a možnosti dětské paliativní péče v České republice v Senátu PČR

V pondělí 25.9. proběhl v prostorách Senátu PČR odborný seminář na téma Současný stav a možnosti dětské paliativní péče v České republice, který se konal pod záštitou Výboru pro zdravotnictví a sociální politiky v odborné spolupráci s…...

11 / 8 / 2017

Třetí konference dětské paliativní péče v ČR

Dovolte, abychom Vás jménem Pracovní skupiny ČSPM pozvali na III. českou konferenci dětské paliativní péče, která se uskuteční v Olomouci v prostorách slavnostního sálu VNOL Klášter Hradisko ve dnech 30. 11. – 1. 12. 2017. Cílem…...

Šance pro nevyléčitelně nemocné děti

6 / 12 / 2017

Dětskou paliativní péčí se rozumí aktivní komplexní péče o dítě s život limitujícím či život ohrožujícím onemocněním. Je to péče týmová, jejíž nedílnou součástí je nejen složka zdravotní, ale i sociální, psychologická, etická či spirituální. Zahrnuje potřeby nejen nemocného dítěte, ale také celé jeho rodiny. O tom, jak takového stavu v ČR dosáhnout, hovořili účastníci na III. konferenci dětské paliativní péče v Olomouci. V roli pořadatele se poprvé představila samostatná Sekce dětské paliativní péče České společnosti paliativní medicíny ČLS JEP, vytvořená z její někdejší pracovní skupiny.

Zatímco mezi dospělými pacienty potřebují paliativní péči převážně lidé s maligními onemocněními (více než 80 %), u dětských pacientů tvoří onkologické diagnózy pouhých 20 %. Výrazně více jsou zastoupeny diagnózy nenádorové – např. dědičné poruchy metabolismu, neurodegenerativní onemocnění, nervosvalová onemocnění či následky závažného postižení centrálního nervového systému. Účastníci panelové diskuse kladli důraz na zlepšení komunikace ve společnosti a mezi odborníky různých zdravotnických, ošetřovatelských i pečujících profesí, protože paliativní péči lze dobře poskytovat jak na všech úrovních zdravotnických zařízení, tak i v domácím prostředí.

Jak zdůraznil MUDr. Jan Hřídel, Ph.D., z Kliniky dětského a dorostového lékařství 1. LF UK a VFN v Praze, nezbytným předpokladem pro zlepšení současného stavu je prosazení výuky paliativní péče do pregraduálního i postgraduálního vzdělávání lékařů a dalších profesí, které se na péči o děti s nepříznivou prognózou podílejí. „Aktuálně se nám podařilo prosadit několik hodin výuky paliativní péče do povinného kurzu před základním kmenem vzdělávacího programu pediatrie, což považuji za veliký úspěch. Absolventi lékařských fakult jsou velmi dobře připraveni léčit, ale o tom, co provází umírání dětí, se tak dozvědí velmi pravděpodobně poprvé,“ připomněla MUDr. Mahulena Mojžíšová, předsedkyně Sekce dětské paliativní péče ČSPM ČLS JEP, primářka dětského oddělení Nemocnice Hořovice.

Základem rozvoje dětské paliativní péče v nemocnicích je mimo jiné nalezení způsobu jejího financování. Mgr. Jiří Krejčí, manažer Sekce dětské paliativní péče ČSPM ČLS JEP, v této souvislosti připomněl, že ministerstvo zdravotnictví v minulém volebním období rozhodlo o tříletém pilotním projektu, během něhož chce ověřit, jak by mohly paliativní týmy v nemocnicích fungovat, jak by měla být jejich činnost standardizována a jaký vyčíslitelný benefit zdravotnímu systému i pacientům by přinesla. Jedním z optimálních výstupů tohoto pilotního projektu by měl být model úhrady nemocniční paliativní péče. „Lze oprávněně očekávat, že se doplňování, resp. nahrazování intenzivního přístupu paliativní péčí nakonec ukáže být racionálnější v alokaci zdrojů a v konečném důsledku tak i levnější,“ připomněl MUDr. Jan Hřídel.

MUDr. Katalin Štěrbová z Kliniky dětské neurologie 2. LF UK a FN Motol poukázala na nedostatečně funkční spolupráci mezi klinickou a ambulantní sférou. “Existence nemocničních paliativních týmů je jedna věc, ale pokud nebude komu předávat takové pacienty do domácí péče, pozbývá celé snažení smysl.” Účastníci panelové diskuse se shodli v tom, že přirozeným centrem, kolem kterého by se měla paliativní péče o dětského pacienta v domácím prostředí soustředit, je registrující praktický lékař pro děti a dorost. „Nemocnice informuje registrujícího praktického lékaře o připravovaném propuštění dítěte do domácího ošetřování. Ošetřující praktický lékař nabídne co je v dané lokalitě možné zajistit (např. spolupráci s agenturami domácí péče, psychologickou poradnu apod.). Mobilní hospice by měly být primárně určené pro nemocné s klinicky nestabililním onemocněním či se závažnou symptomatologií, která je nad možností poskytování domácí péče. Rozhodně bychom se v ČR neměli štěpit na desítky různých modelů dle jednotlivých poskytovatelů, ale měli bychom hledat průsečíky v tom, co nás spojuje,“ vyjádřil své přesvědčení Pavel Klimeš, vrchní sestra mobilního hospice Cesta domů.

MUDr. Alena Šebková, předsedkyně Odborné společnosti praktických dětských lékařů ČLS JEP k tomu ve svém dopise adresovaném účastníkům panelové diskuze dodává, že dětští praktičtí lékaři uvítají účast v kultivaci systému poskytování paliativní péče dětem v domácím prostředí, které je ostatně pro práci lékařů v primární péči charakteristické. „Uvítali bychom v tomto systému existenci paliativních týmů v regionech, do kterých by aktuálně mohli přistupovat praktičtí lékaři pro děti a dorost. V paliativní dětské péči vidíme jedno ze závažných témat současnosti a klasickou ukázku nutné mezioborové i mezirezortní spolupráce.“ Účastníci panelové diskuze se dále shodli, že pro zajištění dětské paliativní péče v ČR není potřeba měnit zákony, ale pouze správně využít platný legislativní rámec. Od ledna 2018 je v úhradové vyhlášce nově agregovaný výkon, pod kterým lze žádat zdravotní pojištovny o úhradu mobilní specializované paliativní péče. „Zavedením úhrady mobilní specializované péče z prostředků veřejného zdravotního pojištění se nijak nezvýší výdaje na poskytovanou zdravotní péči v systému. Umožníme tím ale zajištění stejně kvalitní péče o dítě v domácím prostředí bez toho, aby strávilo poslední měsíce svého života na oddělení ARO a tím zvýšíme kvalitu života nejen dítěti samotnému, ale i všem pečujícím“ je přesvědčen MUDr. Jan Hřídel.

 

Fotky z konference jsou dostupné na Facebooku dětské paliativní péče.


Pro více informací kontaktujte:
MUDr. Mahulena Mojžíšová, předsedkyně Sekce dětské paliativní péče ČSPM ČLS JEP, primářka dětského oddělení Nemocnice Hořovice
Tel: +420 603 596 433
E-mail: mahuszka@seznam.cz

Naše novinky ve Vašem emailu

Poskytovatelé domácí dětské paliativní péče

Kliknutím na kraj zobrazíte poskytovatele paliativní péče ve vybraném kraji.


Stav paliativní péče v České Republice

Dětská paliativní péče je aktivní komplexní péčí o somatickou, psychickou a spirituální dimenzi nemocného dítěte, zahrnující také poskytování podpory rodině.

 • Tato péče začíná v okamžiku stanovení diagnózy nemoci a pokračuje bez ohledu na to, zda je dítě léčeno kurativně se zaměřením na diagnostikované onemocnění.
 • Zdravotníci musí zhodnotit a minimalizovat fyzické, psychické a sociální strádání dítěte.
 • Efektivní paliativní péče vyžaduje široký multiprofesní přístup, který zahrnuje i rodinu a využívá komunitní zdroje; tato péče může být úspěšně zajištěna i s limitovanými prostředky.
 • Péče může být poskytována v pobytových zařízeních, ve zdravotnických zařízeních i v domácím prostředí

(http://www.detsky-hospic.cz/files/IMPaCCT-Standardy-detske-paliativni-pece-v-Evrope.pdf)

"Palliative care for children is the active, total care of the child’s body, mind and spirit, and also involves giving care to the family. It begins when the illness is diagnosed and continues regardless of whether a child receives treatment directed at the disease. Health providers must evaluate and alleviate a  child’s  physical, psychological and social distress. Effective palliative care requires a broad multidisciplinary approach that includes the family and makes use of available community resources; it can be successfully implemented even if resources are limited. It can be provided in tertiary care facilities, in community health centres, and in children’s homes."

(http://www.who.int/cancer/palliative/definition/en/)

 

Rozdíl v paliativní péči pro děti a dospělé

Kromě specifik, která vyplývají z péče o dětského pacienta obecně, spočívá hlavní rozdíl zejména ve spektru a rozložení diagnóz vyžadujících paliativní péči. Zatímco u dospělé populace se jedná převážně o onkologické pacienty (cca 75 – 80 %), u dětí tvoří tato onemocnění pouhých 20 %. V dětské populaci je větší různorodost stavů vyžadujících paliativní péči a podstatně vyšší podíl nenádorových diagnóz. V širším kontextu vyžadují paliativní péči dvě skupiny dětí. Ty, které mají život limitující onemocnění, tedy stav, kdy je předčasné úmrtí obvyklé (některé svalové dystrofie, spinální muskulární atrofie (SMA), degenerativní onemocnění CNS, dědič- né poruchy metabolismu), dále pak ty, které mají život ohrožující onemocnění, tedy stav, kdy je vysoká pravděpodobnost předčasného úmrtí v důsledku těžké nemoci (onkologické dg, intenzivní péče po vážném úrazu CNS…)

(http://www.eapcnet.eu/LinkClick.aspx?fileticket=ShMQyZuTfqU%3D)

Dětské pacienty s život ohrožujícím či limitujícím onemocněním můžeme přesněji rozdělit do 4 skupin podle možností kurativní léčby, ovlivnění základního onemocnění a rychlosti jeho progrese (Association for Children with life-threatening or Terminal Conditionas and their Families [ACT] a Royal College of Paediatrics and Child Health [RCPCH]). Kategorizace není jednoduchá a  příklady onemocnění uvedené u jednotlivých skupin nejsou zcela výlučné. Diagnóza je pouze částí celého procesu, závažnost samotného onemocnění, jeho průběh a komplikace mají zásadní vliv na potřeby dítěte a jeho rodiny v paliativní péči.

 1. Do první skupiny patří děti s diagnózami, které život ohrožují, u kterých je kurativní léčba možná, ale nemusí být úspěšná, dostupnost paliativní péče je zde nutná souběžně s kurativní léčbou a/nebo v případě, že tato nevede k úspěchu. Při dosažení dlouhodobé remise není pokračování paliativní péče nutné. Do této kategorie patří zejména skupina dětí s onkologickými onemocněními, dále děti se selháním srdce, jater či ledvin.
 2. Do druhé skupiny řadíme děti s diagnózami, kdy je předčasná smrt nevyhnutelná, ale předchází jí dlouhá období velmi intenzivní léčby, jejímž cílem je prodloužení života a umožnění účasti v běžných činnostech - např. děti s cystickou fibrózou, Duchenovou muskulární dystrofií.
 3. Do třetí skupiny patří děti, které mají progresivní onemocnění bez možnosti kurativní léčby, zde je léčba výhradně paliativní, ale zcela běžně může trvat mnoho let - např. děti se svalovými dystrofiemi, neurodegenerativními onemocněními, s některými dědičnými poruchami metabolismu.
 4. Do čtvrté skupiny řadíme děti, které jsou v nezvratném, nicméně neprogresivním stavu s velmi komplexními zdravotními problémy, které vedou ke komplikacím a  velké pravděpodobnosti předčasného úmrtí – např. děti se závažně probíhající epilepsií, s těžkým posthypoxickým postižením CNS – závažná forma DMO, s postižením po závažném traumatu mozku nebo míchy.

Z výše uvedeného je patrné, že v dětském věku existuje celá řada onemocnění, u kterých může být prognóza přežití i v řádu mnoha let a lze ji jen velmi těžko predikovat. Oproti dospělé populaci je jistě delší průměrná potřeba paliativní péče, samotné potřeby paliativní péče mohou být v porovnání s dospělou populací odlišné.

Během posledních let proběhlo v Evropě několik národních průzkumů k identifikaci potřeb dětské paliativní péče. Tyto průzkumy poskytly důležité informace týkající se úmrtnosti a místa úmrtí a identifikovaly konkrétní potřeby dětí a rodin, pečovatelů a  poskytovatelů paliativní péče. Výsledky provedených průzkumů byly překvapivě shodné. Z výzkumů vyplývá, že potřeby dětí s život limitujícím či život ohrožujícím onemocněním jsou shodné po celé Evropě. K uspokojení těchto potřeba je nutný ucelený a integrativní přístup multiprofesního týmu.

(více viz. sekce Dětská paliativní péče v Evropě)

 • Základním bodem výsledků všech výzkumů je, že děti často preferují pobyt doma a rodiny obvykle chtějí mít děti v době průběhu onemocnění a umí- rání v domácím prostředí.
 • 10 základních bodů charakterizujících potřeby dětí v paliativní péči shrnuje Charta práv dítěte s život limitujícím a život ohrožujícím onemocněním – dokument ICPCN (International Children´s Palliative Care Network).

(http://www.icpcn.org/icpcn-charter/)

 

Stav dětské paliativní péče v ČR

Míra úmrtnosti v různých zemích je odlišná. Četnost úmrtí při život limitujícím a život ohrožujícím onemocnění je ve Velké Británii 1,2 / 10 000 dětí ve věkovém rozmezí 0 – 19 let a v Irsku 3,6 / 10 000 dětí ve věkovém rozmezí 0 – 18 let. Žádná evropská země však dosud nemá národní databázi všech dětí s život limitujícím či ohrožujícím onemocněním. Četnost těchto onemocnění mohla být v dřívějších průzkumech podhodnocena. Jak již bylo uvedeno výše, tak z výzkumů vyplývá, že potřeby dětí s život limitujícím či život ohrožujícím onemocněním jsou shodné po celé Evropě.

 • V ČR sice chybí dostatek empirických dat o počtu potřebných dětí a dostupnosti dětské paliativní péče, nicméně z našich osobních zkušeností vyplývá, že podmínky, které by rodinám umožnily mít dítě s život omezujícím či ohrožujícím onemocněním v průběhu onemocnění a umírání v domácí péči jsou nedostačující. Dostupnost služeb obvykle závisí na místě bydliště a na druhu onemocnění. U dětí s onkologickým onemocněním jsou služby zpravidla lépe dostupné v rámci komplexních onkologických center v Praze a Brně, než u dětí s jiným život zkracujícím či život ohrožujícím onemocně- ním. Rodina s dítětem v paliativní péči má tak především v terminálním období nemoci velmi omezenou dostupnost zdravotních a sociálních služeb v rámci svého komunitního prostředí.
 • Neexistují nemocniční paliativní týmy, které by pacienty a  jejich rodiny připravily na předání do domácí péče.
 • Odborné vzdělání zdravotníků v paliativní péči je minimální, komunikační schopnosti personálu jsou limitovány vlastní nejistotou z  důvodu nedostatečné připravenosti.
 • Komunikace mezi profesionály, kteří poskytují péči dětem s život zkracujícím či ohrožujícím onemocněním, je stále nedostatečná, je nutné se zaměřit na její zlepšení a to především s ohledem na kontinuitu péče o dítě a podporu rodiny (a to v širším významu, tedy např. včetně sourozenců).
 • Nezbytné odlehčující pobytové služby jsou stále nedostačující.
 • Chybí terénní pracovníci, praktičtí pediatři nejsou v  oblasti paliativní medicíny školeni.
 • Nemoc i smrt dětí je ve společnosti tabuizována, rodiny se často dostávají do sociální izolace.

Celý text dokumentu Stav dětské paliativní péče v ČR Pracovní skupiny dětské paliativní péče při ČSPM můžete najít zde. Standardy dětské paliativní péče můžete najít zde.

Třetí konference dětské paliativní péče v ČR

Termín: 30. 11. – 1. 12. 2017

Místo: Slavnostní sál Vojenské nemocnice Olomouc
Klášter Hradisko, Sušilovo nám. 5, 771 11 Olomouc

 

 

Druhá konference dětské paliativní péče v ČR

První česká konference dětské paliativní péče

Paliativní péče v Evropě

Předpokládá se, že  10 z 10.000 dětí ve věku od 0 do 17 let trpí život zkracujícím nebo ohrožujícím onemocněním, jedno dítě z 10.000 na toto onemocnění zemře. V Evropě žijě na na základě těchto odhadů minimálně 125.000 děti vyžadující dětskou paliativní péči.

Pracovní skupina EAPC (Evropské asociace paliativní péče), založená za účelem mapování úrovně vývoje dětské paliativní péče v Evropě, oslovila v rámci svého výzkumu poskytovatele z 53 evropských zemí a obdržela 51 reakci. Z výsledků plyne, že dětská paliativní péče je v Evropě poskytována ve 42 zemích, úroveň těchto služeb byla klasifikována následovně:

Evropské země byly rozděleny do 6 skupin, dle stavu rozvoje dětské paliativní péče:

Skupina 1 : není známo, že by byla poskytována dětská paliativní péče

Andorra, Azerbajdžán, Chorvatsko, Kyrgyzstán, Monako, Černá Hora, San Marino, Srbsko, Tádžikistán, Turkmenistán, Uzbekistán

11 (21%)

Skupina 2 : fáze prvotního vzdělávání

Bosna, Kypr, Finsko, Slovinsko

4 (8%)

Skupina 3a : ojedinělí poskytovatelé

Albanie, Armenie, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Maďarsko, Island, Izrael, Kazachstán, Litva, Lotyšsko, Moldávie, Rusko, Slovensko, Švédsko

16 (30%)

Group 3b : rozšířená  péče

Bělorusko, Gruzie, Norsko, Polsko, Portugalsko, Turecko

6 (11%)

Group 4a : péče částečně systémově integrovaná

Rakousko, Francie, Německo, Řecko, Itálie, Lucembursko, Malta, Makedonie, Rumunsko, Španělsko, Švýcarsko, Ukrajina

12 (23%)

Group 4b : péče plně integrovaná do systému

Belgie, Irsko, Velká Británie, Holandsko

4 (8%)

 

 

Grafický přehled rozvoje dětské paliativní péče v Evropě

legenda:

červená není známo, že by byla poskytována dětská paliativní péče
oranžová fáze prvotního vzdělávání
  ojedinělí poskytovatelé
žlutá rozšířená  péče
světle zelená péče částečně systémově integrovaná
tmavě zelená péče plně integrovaná do systému

 

V rámci zemí, kde bylo identifikováno poskytování služeb dětské paliativní péče(obr. 1), můžeme ve 48% z nich najít legislativní úpravu(obr. 4), ve 40% výzkumné aktivity(obr. 3) a ve 33% z nich speciální postgraduální vzdělávání(obr. 2).

obr. 1 země, kde je dětská paliativní péče poskytována

obr. 2 existuje postgraduální vzdělávání

obr. 3 výzkumná aktivita

obr. 4 legislativní úprava dětské paliativní péče

Mapování ukázalo, že pouze jedna třetina evropských zemí má dostatečně rozvinutou dětskou paliativní péči, což indikuje, že přístup dětí a rodinných příslušníků k těmto službám zůstává ve většině zemí velmi omezený.  Zároveň se prokázalo, že na úroveň rozvoje dětské paliativní péče namá vliv míra národního bohatství.

 

Další informace o dětské paliativní péči můžete  najít v přeložených evropských standardech,

Užitečnám nástrojem jsou zdarma online ICPCN vzdělávací kurzy, které můžete najít zde.

 

 

Copyright © 2014 ČSPM Designed by estetica.cz.