Dětská paliativní péče

Více informací
6 / 6 / 2018

Charta práv práv dětí, jejichž život je v důsledku jejich nemoci nebo stavu zkrácen či ohrožen

International Children's Palliative Care Network (ICPCN) přijala CHARTU PRÁV DĚTÍ, JEJICHŽ ŽIVOT JE V DŮSLEDKU JEJICH NEMOCI NEBO STAVU ZKRÁCEN ČI OHROŽEN. K této chartě se připojila i Sekce dětské paliativní péče ČSPM. 1. Každé dítě má…...

6 / 6 / 2018

MÝTY & FAKTA v dětské paliativní péči

S dítětem je možné zacházet jako s malým dospělým. Děti nevědí, že umírají, dokud jim to neřekneme. Zajímají Vás další mýty dětské paliativní péče? Podívejte se na dokument Mýty a fakta dětské paliativní péče....

10 / 5 / 2018

Jarní setkání na Vysočině

Jarní setkání na Vysočině 2. 6. 2018 pořádáme již třetí ročník setkání nad tématem dětské domácí paliativní péče. Budeme hledat odpovědi na otázky, jaké jsou možnosti domácí dětské paliativní péče, jak se tvoří síť poskytovatelů této…...

NOVÁ STUDIE Potřeby nevyléčitelně nemocných dětí a jejich rodin

23 / 2 / 2018

Nově uveřejněná studie  Sekce dětské paliativní péče ČSPM ČLS JEP, kterou pro ni vypracovalo Centrum paliativní péče, detailně popisuje potřeby nevyléčitelně nemocných dětí a jejich rodin jak v oblasti zabezpečení zdravotních služeb, tak i v oblasti zabezpečení jejich psychosociálních potřeb. Problematika nevyléčitelně nemocných a umírajících dětí, kterou se zabývá paliativní péče, je u nás stále tabuizovaným tématem, o kterém se z mnoha důvodů příliš nehovoří. Přestože je to péče nesmírně potřebná a důležitá, není její dostupnost systémově zabezpečená.

Problematikou dětí s život limitujícím a život ohrožujícím onemocněním a jejich rodin se v celé šíři zabývá dětská paliativní péče, která je u nás stále v počátcích a čelí celé řadě problémů. Mezi zásadní problémy v naší republice patří zejména absence kvalitního zabezpečení komplexnosti a návaznosti této péče a systému jejího financování na všech úrovních jejího poskytování. Pracovní skupina dětské paliativní péče ČSPM ČLS JEP v listopadu 2017 vytvořila samostatnou Sekci dětské paliativní péče, která pokračuje ve snaze o docílení systémových změn v péči o dítě s život limitující diagnózou na všech úrovních zdravotní i sociální péče včetně zajištění potřebných úhradových mechanizmů.

Nezbytným krokem ke zlepšení stávající situace je zjištění empirických dat o počtu potřebných dětí a dat o skutečných potřebách rodin. „Dlouhodobě jsme vnímali nedostatečné povědomí o skutečných potřebách rodin, které pečují o děti s život limitujícím či život ohrožujícím onemocněním,“ říká MUDr. Mahulena Mojžíšová, předsedkyně Sekce dětské paliativní péče ČSPM ČLS JEP. „Proto jsme se obrátili na kolegy z Centra paliativní péče a za přispění Nadačního fondu Jistota Komerční banky, TŘI, o.p.s. a GSK fondu tak vznikla první ucelená studie, která tyto potřeby komplexně mapuje,“ dodává.

Cílem studie bylo zmapovat reálné potřeby pečujících rodin s ohledem na specifičnost českého prostředí. Výsledky studie ukazují, že potřeby pečujících rodin jsou velmi široké a liší se podle typu nemoci či postižení a věku dítěte. Pro všechny rodiny je nicméně podstatné, aby o možnostech podpory byly informovány co nejdříve po zjištění diagnózy dítěte a aby péče a podpora byla dobře koordinována a poskytována komplexně. Pro rodiče je zásadní mít důvěru v lékaře, kteří o jejich dítě pečují. Pro zlepšení situace je zapotřebí osvěty celé společnosti tak, aby bylo umožněno pečujícím rodinám zapojit se do běžných společenských aktivit tak, aby se nedostávaly do sociální izolace.

Jednotlivé potřeby rodin jsou ve studii popsány podrobně spolu s doporučeními, jak danou situaci zlepšit. Sekce dětské paliativní péče ČSPM ČLS JEP vyhodnotila závěry studie jako velmi přínosné nejen pro
stávající a budoucí poskytovatele paliativní péče, ale také pro orgány státní správy a zdravotní pojišťovny. „Chtěli bychom moc poděkovat všem rodinám, které byly ochotny se rozhovorů zúčastnit
a sdílet s námi svůj nelehký životní příběh. Velmi si ceníme jejich ochoty se s námi setkat a otevřenosti, s jakou o své zkušenosti mluvili,“ říká Mgr. Kristýna Poláková z Centra paliativní péče.
„Ačkoli to někdy bylo pro obě strany velmi emotivní a náročné, věříme, že výstupy z této studie budou cennou pomocí jak rodinám, tak poskytovatelům paliativní péče na všech jejích úrovních,“ dodává
Poláková.

Naše novinky ve Vašem emailu

Poskytovatelé domácí dětské paliativní péče

Kliknutím na kraj zobrazíte poskytovatele paliativní péče ve vybraném kraji.


Stav paliativní péče v České Republice

Dětská paliativní péče je aktivní komplexní péčí o somatickou, psychickou a spirituální dimenzi nemocného dítěte, zahrnující také poskytování podpory rodině.

 • Tato péče začíná v okamžiku stanovení diagnózy nemoci a pokračuje bez ohledu na to, zda je dítě léčeno kurativně se zaměřením na diagnostikované onemocnění.
 • Zdravotníci musí zhodnotit a minimalizovat fyzické, psychické a sociální strádání dítěte.
 • Efektivní paliativní péče vyžaduje široký multiprofesní přístup, který zahrnuje i rodinu a využívá komunitní zdroje; tato péče může být úspěšně zajištěna i s limitovanými prostředky.
 • Péče může být poskytována v pobytových zařízeních, ve zdravotnických zařízeních i v domácím prostředí

(http://www.detsky-hospic.cz/files/IMPaCCT-Standardy-detske-paliativni-pece-v-Evrope.pdf)

"Palliative care for children is the active, total care of the child’s body, mind and spirit, and also involves giving care to the family. It begins when the illness is diagnosed and continues regardless of whether a child receives treatment directed at the disease. Health providers must evaluate and alleviate a  child’s  physical, psychological and social distress. Effective palliative care requires a broad multidisciplinary approach that includes the family and makes use of available community resources; it can be successfully implemented even if resources are limited. It can be provided in tertiary care facilities, in community health centres, and in children’s homes."

(http://www.who.int/cancer/palliative/definition/en/)

 

Rozdíl v paliativní péči pro děti a dospělé

Kromě specifik, která vyplývají z péče o dětského pacienta obecně, spočívá hlavní rozdíl zejména ve spektru a rozložení diagnóz vyžadujících paliativní péči. Zatímco u dospělé populace se jedná převážně o onkologické pacienty (cca 75 – 80 %), u dětí tvoří tato onemocnění pouhých 20 %. V dětské populaci je větší různorodost stavů vyžadujících paliativní péči a podstatně vyšší podíl nenádorových diagnóz. V širším kontextu vyžadují paliativní péči dvě skupiny dětí. Ty, které mají život limitující onemocnění, tedy stav, kdy je předčasné úmrtí obvyklé (některé svalové dystrofie, spinální muskulární atrofie (SMA), degenerativní onemocnění CNS, dědič- né poruchy metabolismu), dále pak ty, které mají život ohrožující onemocnění, tedy stav, kdy je vysoká pravděpodobnost předčasného úmrtí v důsledku těžké nemoci (onkologické dg, intenzivní péče po vážném úrazu CNS…)

(http://www.eapcnet.eu/LinkClick.aspx?fileticket=ShMQyZuTfqU%3D)

Dětské pacienty s život ohrožujícím či limitujícím onemocněním můžeme přesněji rozdělit do 4 skupin podle možností kurativní léčby, ovlivnění základního onemocnění a rychlosti jeho progrese (Association for Children with life-threatening or Terminal Conditionas and their Families [ACT] a Royal College of Paediatrics and Child Health [RCPCH]). Kategorizace není jednoduchá a  příklady onemocnění uvedené u jednotlivých skupin nejsou zcela výlučné. Diagnóza je pouze částí celého procesu, závažnost samotného onemocnění, jeho průběh a komplikace mají zásadní vliv na potřeby dítěte a jeho rodiny v paliativní péči.

 1. Do první skupiny patří děti s diagnózami, které život ohrožují, u kterých je kurativní léčba možná, ale nemusí být úspěšná, dostupnost paliativní péče je zde nutná souběžně s kurativní léčbou a/nebo v případě, že tato nevede k úspěchu. Při dosažení dlouhodobé remise není pokračování paliativní péče nutné. Do této kategorie patří zejména skupina dětí s onkologickými onemocněními, dále děti se selháním srdce, jater či ledvin.
 2. Do druhé skupiny řadíme děti s diagnózami, kdy je předčasná smrt nevyhnutelná, ale předchází jí dlouhá období velmi intenzivní léčby, jejímž cílem je prodloužení života a umožnění účasti v běžných činnostech - např. děti s cystickou fibrózou, Duchenovou muskulární dystrofií.
 3. Do třetí skupiny patří děti, které mají progresivní onemocnění bez možnosti kurativní léčby, zde je léčba výhradně paliativní, ale zcela běžně může trvat mnoho let - např. děti se svalovými dystrofiemi, neurodegenerativními onemocněními, s některými dědičnými poruchami metabolismu.
 4. Do čtvrté skupiny řadíme děti, které jsou v nezvratném, nicméně neprogresivním stavu s velmi komplexními zdravotními problémy, které vedou ke komplikacím a  velké pravděpodobnosti předčasného úmrtí – např. děti se závažně probíhající epilepsií, s těžkým posthypoxickým postižením CNS – závažná forma DMO, s postižením po závažném traumatu mozku nebo míchy.

Z výše uvedeného je patrné, že v dětském věku existuje celá řada onemocnění, u kterých může být prognóza přežití i v řádu mnoha let a lze ji jen velmi těžko predikovat. Oproti dospělé populaci je jistě delší průměrná potřeba paliativní péče, samotné potřeby paliativní péče mohou být v porovnání s dospělou populací odlišné.

Během posledních let proběhlo v Evropě několik národních průzkumů k identifikaci potřeb dětské paliativní péče. Tyto průzkumy poskytly důležité informace týkající se úmrtnosti a místa úmrtí a identifikovaly konkrétní potřeby dětí a rodin, pečovatelů a  poskytovatelů paliativní péče. Výsledky provedených průzkumů byly překvapivě shodné. Z výzkumů vyplývá, že potřeby dětí s život limitujícím či život ohrožujícím onemocněním jsou shodné po celé Evropě. K uspokojení těchto potřeba je nutný ucelený a integrativní přístup multiprofesního týmu.

(více viz. sekce Dětská paliativní péče v Evropě)

 • Základním bodem výsledků všech výzkumů je, že děti často preferují pobyt doma a rodiny obvykle chtějí mít děti v době průběhu onemocnění a umí- rání v domácím prostředí.
 • 10 základních bodů charakterizujících potřeby dětí v paliativní péči shrnuje Charta práv dítěte s život limitujícím a život ohrožujícím onemocněním – dokument ICPCN (International Children´s Palliative Care Network).

(http://www.icpcn.org/icpcn-charter/)

 

Stav dětské paliativní péče v ČR

Míra úmrtnosti v různých zemích je odlišná. Četnost úmrtí při život limitujícím a život ohrožujícím onemocnění je ve Velké Británii 1,2 / 10 000 dětí ve věkovém rozmezí 0 – 19 let a v Irsku 3,6 / 10 000 dětí ve věkovém rozmezí 0 – 18 let. Žádná evropská země však dosud nemá národní databázi všech dětí s život limitujícím či ohrožujícím onemocněním. Četnost těchto onemocnění mohla být v dřívějších průzkumech podhodnocena. Jak již bylo uvedeno výše, tak z výzkumů vyplývá, že potřeby dětí s život limitujícím či život ohrožujícím onemocněním jsou shodné po celé Evropě.

 • V ČR sice chybí dostatek empirických dat o počtu potřebných dětí a dostupnosti dětské paliativní péče, nicméně z našich osobních zkušeností vyplývá, že podmínky, které by rodinám umožnily mít dítě s život omezujícím či ohrožujícím onemocněním v průběhu onemocnění a umírání v domácí péči jsou nedostačující. Dostupnost služeb obvykle závisí na místě bydliště a na druhu onemocnění. U dětí s onkologickým onemocněním jsou služby zpravidla lépe dostupné v rámci komplexních onkologických center v Praze a Brně, než u dětí s jiným život zkracujícím či život ohrožujícím onemocně- ním. Rodina s dítětem v paliativní péči má tak především v terminálním období nemoci velmi omezenou dostupnost zdravotních a sociálních služeb v rámci svého komunitního prostředí.
 • Neexistují nemocniční paliativní týmy, které by pacienty a  jejich rodiny připravily na předání do domácí péče.
 • Odborné vzdělání zdravotníků v paliativní péči je minimální, komunikační schopnosti personálu jsou limitovány vlastní nejistotou z  důvodu nedostatečné připravenosti.
 • Komunikace mezi profesionály, kteří poskytují péči dětem s život zkracujícím či ohrožujícím onemocněním, je stále nedostatečná, je nutné se zaměřit na její zlepšení a to především s ohledem na kontinuitu péče o dítě a podporu rodiny (a to v širším významu, tedy např. včetně sourozenců).
 • Nezbytné odlehčující pobytové služby jsou stále nedostačující.
 • Chybí terénní pracovníci, praktičtí pediatři nejsou v  oblasti paliativní medicíny školeni.
 • Nemoc i smrt dětí je ve společnosti tabuizována, rodiny se často dostávají do sociální izolace.

Celý text dokumentu Stav dětské paliativní péče v ČR Pracovní skupiny dětské paliativní péče při ČSPM můžete najít zde. Standardy dětské paliativní péče můžete najít zde.

Třetí konference dětské paliativní péče v ČR

Termín: 30. 11. – 1. 12. 2017

Místo: Slavnostní sál Vojenské nemocnice Olomouc
Klášter Hradisko, Sušilovo nám. 5, 771 11 Olomouc

 

 

Druhá konference dětské paliativní péče v ČR

První česká konference dětské paliativní péče

Paliativní péče v Evropě

Předpokládá se, že  10 z 10.000 dětí ve věku od 0 do 17 let trpí život zkracujícím nebo ohrožujícím onemocněním, jedno dítě z 10.000 na toto onemocnění zemře. V Evropě žijě na na základě těchto odhadů minimálně 125.000 děti vyžadující dětskou paliativní péči.

Pracovní skupina EAPC (Evropské asociace paliativní péče), založená za účelem mapování úrovně vývoje dětské paliativní péče v Evropě, oslovila v rámci svého výzkumu poskytovatele z 53 evropských zemí a obdržela 51 reakci. Z výsledků plyne, že dětská paliativní péče je v Evropě poskytována ve 42 zemích, úroveň těchto služeb byla klasifikována následovně:

Evropské země byly rozděleny do 6 skupin, dle stavu rozvoje dětské paliativní péče:

Skupina 1 : není známo, že by byla poskytována dětská paliativní péče

Andorra, Azerbajdžán, Chorvatsko, Kyrgyzstán, Monako, Černá Hora, San Marino, Srbsko, Tádžikistán, Turkmenistán, Uzbekistán

11 (21%)

Skupina 2 : fáze prvotního vzdělávání

Bosna, Kypr, Finsko, Slovinsko

4 (8%)

Skupina 3a : ojedinělí poskytovatelé

Albanie, Armenie, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Maďarsko, Island, Izrael, Kazachstán, Litva, Lotyšsko, Moldávie, Rusko, Slovensko, Švédsko

16 (30%)

Group 3b : rozšířená  péče

Bělorusko, Gruzie, Norsko, Polsko, Portugalsko, Turecko

6 (11%)

Group 4a : péče částečně systémově integrovaná

Rakousko, Francie, Německo, Řecko, Itálie, Lucembursko, Malta, Makedonie, Rumunsko, Španělsko, Švýcarsko, Ukrajina

12 (23%)

Group 4b : péče plně integrovaná do systému

Belgie, Irsko, Velká Británie, Holandsko

4 (8%)

 

 

Grafický přehled rozvoje dětské paliativní péče v Evropě

legenda:

červená není známo, že by byla poskytována dětská paliativní péče
oranžová fáze prvotního vzdělávání
  ojedinělí poskytovatelé
žlutá rozšířená  péče
světle zelená péče částečně systémově integrovaná
tmavě zelená péče plně integrovaná do systému

 

V rámci zemí, kde bylo identifikováno poskytování služeb dětské paliativní péče(obr. 1), můžeme ve 48% z nich najít legislativní úpravu(obr. 4), ve 40% výzkumné aktivity(obr. 3) a ve 33% z nich speciální postgraduální vzdělávání(obr. 2).

obr. 1 země, kde je dětská paliativní péče poskytována

obr. 2 existuje postgraduální vzdělávání

obr. 3 výzkumná aktivita

obr. 4 legislativní úprava dětské paliativní péče

Mapování ukázalo, že pouze jedna třetina evropských zemí má dostatečně rozvinutou dětskou paliativní péči, což indikuje, že přístup dětí a rodinných příslušníků k těmto službám zůstává ve většině zemí velmi omezený.  Zároveň se prokázalo, že na úroveň rozvoje dětské paliativní péče namá vliv míra národního bohatství.

 

Další informace o dětské paliativní péči můžete  najít v přeložených evropských standardech,

Užitečnám nástrojem jsou zdarma online ICPCN vzdělávací kurzy, které můžete najít zde.

 

 

Pracovní skupina dětské
paliativní péče ČSPM

Žlutý kopec 7, 656 53 Brno
jirikrejci@centrum.cz
detsky-hospic.cz
paliativnimedicina.cz

Sdílejte nás

Facebook

Web vznikl za podpory MZČR

Copyright © 2014 ČSPM Designed by estetica.cz.